Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.


Dưới sự lãnh đạo của giám đốc bệnh viện, trưởng phòng hành chính quản trị chịu trách nhiệm giúp giám đốc tổ chức, thực hiện về công tác hành chính quản trị.

Nhiệm vụ

Lập kế hoạch công tác của phòng trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch cung cấp, dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu theo từng thời gian để giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Thẩm xét các dự trù mua sắm vật tư thông dụng, vật liệu, nắm vững nguồn kinh phí để có kế hoạch chi tiêu hợp lí, đảm bảo các nguyên tắc tài chính.

Quản lí tài sản của bệnh viện: Nhà cửa, thiết bị thông dụng, sổ sách, biểu mẫu thống kê. Tiến hành chế độ kiểm kê định kì, sắp xếp kho tàng hợp lí, thường xuyên tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng duy tu nhà cửa, thiết bị, thanh lí tài sản theo đúng chế độ quy định.

Định kì tổ chức kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng và vận hành thiết bị thông dụng trong bệnh viện.

Cung cấp vật tư thông dụng theo yêu cầu chuyên môn phù hợp với khả năng kinh phí của bệnh viện được cấp. Có kế hoạch tiết kiệm và thực hiện chống tham ô, lãng phí.

Tổ chức chỉ đạo và thực hiện công tác vận chuyển trong và ngoài bệnh viện. Sử dụng hợp lí, có hiệu quả các phương tiện vận chuyển của bệnh viện.

Thực hiện kiểm tra giám sát công tác vệ sinh ngoại cảnh nơi công cộng.

Đảm bảo cung cấp đủ, điện nước sạch và xử lí nước thải.

Tổ chức quản lí và thưc hiện công tác hành chính bao gồm:

Công văn đi, đến, hệ thống lưu trữ và bảo quản hồ sơ, tài liệu.

Vi tính, đánh máy, tiếp khách, tổ chức hội nghị.

Chịu trách nhiệm về công tác an ninh trật tự, có kế hoạch phòng chống cháy, nổ trong bệnh viện.

Tổ chức cho các thành viên trong phòng học tập để nâng cao trình độ.

Định kì sơ kết, tổng kết và báo cáo giám đốc tình hình mua sắm, cung cấp vật tư, thiết bị, duy tu, sửa chữa và thanh lí tài sản.

Quyền hạn

Chủ trì giao ban phòng hàng ngày và dự giao ban bệnh viện.

Bố trí nhân lực trong phòng cho phù hợp với công việc.

Điều động, bố trí phương tiện vận chuyển trong và ngoài bệnh viện.

Nhận xét các thành viên trong phòng về nhân lực, khả năng chuyên môn, tinh thần phục vụ để trình giám đốc xét khen thưởng, đề bạt, hoặc kỉ luật.

Được tham gia các hội đồng theo quy định của Nhà nước và sự phân công của giám đốc.

Nguồn: Internet.

Bình luận