Kiểm tra sát sao việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về thăm dò chức năng, duyệt các kết quả thăm dò chức năng, trực tiếp kiểm tra lại những trường hợp còn nghi ngờ.


Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa xét nghiệm, trưởng khoa thăm dò chức năng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa thăm dò chức năng, quy chế công tác khoa xét nghiệm, quy chế công tác khoa ngoại và tổ chức tiếp đón người bệnh theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

Kiểm tra sát sao việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về thăm dò chức năng, duyệt các kết quả thăm dò chức năng, trực tiếp kiểm tra lại những trường hợp còn nghi ngờ.

Có trách nhiệm phối hợp với các trưởng khoa lâm sàng tổ chức thực hiện các kĩ thuật đặc biệt theo quy định.

Đảm bảo vệ sinh vô khuẩn theo đúng quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa xét nghiệm.

Nguồn: Internet.

Bình luận