Tổ chức, sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn và hợp lí để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng theo bệnh lí và vệ sinh an toàn thực phẩm.


Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa dinh dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo quy chế công tác khoa dinh dưỡng và quy chế chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

Tổ chức, sắp xếp các nơi làm việc của khoa liên hoàn và hợp lí để đảm bảo chất lượng dinh dưỡng theo bệnh lí và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Xây dụng các chế độ ăn uống phù hợp với bệnh lí.

Đảm bảo chế độ ăn uống theo bệnh lí và chế độ ăn thường cho người bệnh theo yêu cầu của các khoa lâm sàng.

Kiểm tra việc thực hiện quy định kĩ thuật bệnh viện về chế biến thực phẩm bảo đảm chất lượng và vệ sinh dinh dưỡng.

Tuyên truyền giáo dục vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong bệnh viện

Quyền hạn

Thực hiện quyền hạn chung của trưởng khoa.

Có quyền đình chỉ việc sử dụng thực phẩm không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và không đúng chế độ ăn uống bệnh lí.

Nguồn: Internet.

Bình luận