Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Văn bản số 1613/UBND-THCB về việc tổ chức thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên trục liên thông văn bản quốc gia và trong Thành phố.


Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Quyết định 28/2018/QĐ-TTg đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu liên thông, kết nối Trục liên thông văn bản quốc gia và gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số (không gửi văn bản giấy).

Cụ thể, đảm bảo điều kiện hạ tầng kỹ thuật và nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành Thành phố; triển khai tích hợp giải pháp dịch vụ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia, hoàn thành trước ngày 10/5/2019.


Minh họa

Theo đó, thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật), hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số (không gửi văn bản giấy) trong Thành phố theo yêu cầu tại Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019. Tổng hợp tình hình gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số trong Thành phố báo cáo UBND Thành phố, Văn phòng Chính phủ trước ngày 20/6/2019.

Văn phòng UBND Thành phố chủ trì, phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đảm bảo hạ tầng đường truyền mạng diện rộng Thành phố (WAN) thông suốt, ổn định, an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố tổ chức đào tạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị khai thác, sử dụng chữ ký số trong gửi, nhận văn bản điện tử. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn Thành phố, trình UBND Thành phố ban hành trong quý II/2019.

Thủ trưởng, Giám đốc các sở, ban ngành, các đơn vị trực thuộc và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung chỉ đạo bố trí nguồn lực, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện hệ thống quản lý văn bản triển khai gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số (không gửi văn bản giấy) trong Thành phố.

PV

Bình luận