Thực hiện các kĩ thuật về vật lí trị liệu - phục hồi chức năng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, hướng dẫn kĩ thuật viên giúp đỡ người bệnh thực hiện các kĩ thuật phục hồi sử dụng các phương pháp vật lí trị liệu.


Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bác sĩ điều trị và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa nội, quy chế công tác khoa vật lý trị liệu - phục hồi chức năng và quy chế quản lí và sử dung vật tư, thiết bị y tế.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được phân công.

Tiếp đón người bệnh đến khán theo đúng quy chế công tác khoa khám bệnh, chỉ định phương pháp điều trị phục hồi chức năng thích hợp.

Thực hiện các kĩ thuật về vật lí trị liệu - phục hồi chức năng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện, hướng dẫn kĩ thuật viên giúp đỡ người bệnh thực hiện các kĩ thuật phục hồi sử dụng các phương pháp vật lí trị liệu.

Tham gia công tác phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn của bác sĩ điều trị.

Chỉ định và hướng dẫn các phương pháp điều trị vật lí trị liệu - phục hồi chức năng.

Nguồn: Internet.

Bình luận