Những trường hợp khó chẩn đoán, không rõ ràng, kĩ thuật thực hiện phức tạp phải báo cáo ngay với trưởng khoa để xin ý kiến giải quyết.


Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của bác sĩ xét nghiệm và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa chẩn đoán hình ảnh và quy chế quản lí xử dụng vật tư thiết bị y tế.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công việc được phân công.

Tiếp đón người bệnh đến khám theo quy chế công tác khoa khám bệnh.

Những trường hợp khó chẩn đoán, không rõ ràng, kĩ thuật thực hiện phức tạp phải báo cáo ngay với trưởng khoa để xin ý kiến giải quyết.

Hướng dẫn các kĩ thuật viên trong khoa giúp người bệnh thực hiện đúng quy  định kĩ thuật bệnh viện về chẩn đoán bằng hình ảnh.

Quyền hạn

Đọc kết quả chẩn đoán, kí phiếu trả kết quả trong phạm vi được phân công.

Nguồn: Internet.

Bình luận