Bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) là bệnh rối loạn chuyển hóa không đồng nhất, có đặc điểm tăng glucose huyết do khiếm khuyết về tiết insulin, về tác động của insulin, hoặc cả hai.


Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Y tế, Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường típ 2, 2017.

2. International Textbook of Diabetes Mellitus, 4th Edition. Editor(s): Holt R. Cockram CS, Flyvbjerg A, Goldstein BJ. Backwell Publishing Ltd., 2010

3. World Diabetes Day Guide 2015. Key messages. Available at idf.org/WDD 15-guide/pdf/WDD _2015_Guide.pdf.

4. IDF Diabetes Atlas 8th edition www.idf.org/diabetesatlas www.idf.org/diabetesatlas.

5. International Diabetes Federation, WDD 2017 resource: https://idf.org/our-activities/world-diabetes-day/resources/122-wdd17-infographic-3-women-and-girls-are-key-agents-in-the-adoption-of-healthy-lifestyles.html

6. Điều tra quốc gia: Yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm (STEPS), Việt Nam, 2015, Bộ Y Tế - Cục Y Tế Dự Phòng.

7. https://www.cdc.gov/globalhealth/countries/vietnam/

8. Stratton IM, Adler AI, Neil HA, Matthews DR, Manley SE, Cull CA, Hadden D, Turner RC, Holman RR. Association of glycaemia with macrovascular and microvascular complications of type 2 diabetes (UKPDS 35): prospective observational study. BMJ. 2010; 321:405-412

Bình luận